Alumni | Contact Us | Sitemap | Calendar | Chinese Version

Location: Home - Faculty - Professor - Content

Shan Zhong, PH.D

\

Shan Zhong, PH.D

E-mail Address: zhongshan@whu.edu.cn

Office Address: 185# DongHu Road, Wuhan, Hubei, 430071

Position(s): Professor

Affiliation(s):Department of Medical Genetics

Research interests / Specialties:

Developmental and Molecular Genetics

Education and Training

B.S., 1982-1986 HuaZhong Normal University, China

M.D., 1989-1992 Wuhan University, China

Ph.D., 2003-2008 Wuhan University, China

Publication list

1.Hanyang Hu,Xing Lu,Xiang Cen,Xiaohua Chen,Feng Li,Shan Zhong(*),RNA-Seq Identifies Key Reproductive Gene Expression Alterations in Response to Cadmium Exposure,Biomed Research International,2014: 529271.

2.Xing Lu,Yong Long,Rongze Sun,Bolan Zhou,Li Lin,Shan Zhong(*),Zongbin Cui(*),Zebrafish Abcb4 is a potential efflux transporter of microcystin-LR,Comparative Biochemistry and Physiology C-Toxicology & Pharmacology,2015,167:35-42.

3.Xing Lu,Yong Long,Li Lin,Rongze Sun,Shan Zhong(*),Zongbin Cui(*),Characterization of Zebrafish Abcc4 as an Efflux Transporter of Organochlorine Pesticides,PLos One,2014,9(12).

4.Eyou Wang,Jun Li,Guohua Yang,Shan Zhong(*),Tongzu Liu(*),Impact of 4HPR on the expression of E-Cad in human bladder transitional epithelial cancer cells T24,Journal of Huazhong University of Science and Technology-Medical Sciences,2012,32(2):237-241.

5.Shan Zhong,Yaping Wang(*),Zhu Chen,Peng Lu,Lanjie Liao,Zuoyan Zhu,Shortening the breeding period of transgenic fish using growth hormone levels as an indicator,Journal of Applied Ichthyology,2010,26(6):904-907.

6.Rong Huang(#),Shan Zhong(#),Hong Liu,Renqiu Kong,Yaping Wang,Wei Hu,Qionglin Guo(*),Identification and characterization of common carp (Cyprinus carpio L.) granzyme A/K, a cytotoxic cell granule-associated serine protease,Fish & Shellfish Immunology,2010,29(3):388-398.

7.Guohua Yang(#),Shan Zhong(#),Xianrong Zhang,Biwen Peng,Jun Li,Tie Ke,Hua Xu(*),Molecular Genetic Analysis of Autosomal Dominant Late-Onset Cataract in a Chinese Family,Journal of Huazhong University

of Science and Technology-Medical Sciences,2010,30(6):792-797.